Frenk

Vissza

Weboldal: www.frenk.hu

 Frenk Torma Gábor néven látta meg a nap– és holdvilá got 1977. július 25-én Dunaújváros ban. Zene iránti érdek lődése elég korán meg­mu tatko zott, mikor is négyévesen már a lábosokat ütögette a szülei rock and roll lemezeire. Hatéves volt, amikor megkapta első gitár­ját, tizen egy évesen pedig az első – behang ol hatat lan – roz zant pianínóját. Szín padon nyol­cévesen debütált – dobosként – nagy bá tyja gim náz i umi rockzenekarában (ekkor már Frenk néven!). Fokozatosan felfedezte a klaszikus és kortárs zenét, és ide jével felvételizett a konz er vatóri umba, ahová fel is vették.

A tinédzserévek ismét a rock and roll térhódítását hozták, mikor is beszállt egy újvárosi rockzenekarba, ahová Almási Endre és Varga Laca hívták, akik ma is a zenekara tag­jai. A rock and roll élet mód, a lázadás a konz iból való azon nali kic sapáshoz vezetett. Később volt ugyan még egy kísér lete, hogy részese legyen a mag yar zenei oktatás „elitjének”, amikor fel vették a Zen eművészeti Főiskola jazz-tanszakára, amit elég gyor­san ott is hagy ott. A fél be hagy ott iskolák nem múl tak el nyomta lanul: min den hol fel­szedte azt a tudást, amire szük sége volt. 2000 nyarán Bér czesi Robi invitálására mega­lakí tot ták a hiperkarma zenekart, ami for dulópont volt Frenk életében is: ekkor került bele az under ground zenei kultúra sűrűjébe. A 2003-ban meg je lent „amondó” c. lemezen a dobolás és vokálozás mel lett bil len tyűs hangsz ereken is közreműködött.

Kábé ezidőtájt pat tant ki az agyából egy saját zenekar gon do lata, és mivel pár önálló szerzeménye már volt a tar solyában, min denkép pen meg akarta mutatni az eddig csak a hiperkarma kon certek végén megvil lan tott énekesi és fron tem beri habi tusát. A ter vből 2005-ben lett valóság, amikor a fejében lévő hangok végre rezgő lev eg ő molekulákká vál­tak. Még ezévben aláírt egy lemezsz erződést az FF Film&Music lemezcéggel, majd egy egyéves munkafolya mat ered ményeképp 2006 végén meg je lent az első szólóle meze „Szívzöre jek” cím mel. Bár dobosként olyan zenekarokban közreműködött, mint aQuimby, a Kispál és a Borz, a Bal a ton stb., úgy tűnik, dob verőit végképp a földbe szúrta, és 2007 októberében vég leg kiszállt a hiperkarma zenekar ból. Attól kezdve csak a zenesz erzés sel, szöveg írás sal és a saját szín padi pro duk ciójá val foglalkozik.

2007-től a Budapest Bár pro duk ció oszlo pos tagja. Az azóta kiadott két cd-n skere sen azono sult a 20-as, 30-as évek san zonos hangu latá val. A most, 2010-ben  meg je lenő nagyvárosi éjsza kák című második nagyle meze az első egyenes foly tatásá nak is fel lehet fogni, bár hangsz erelésében kom plexebb, sürűbb. Az éjsza kai élet külön böző hangu latai: szexel, dro gokkal, alko hol lal és szerelem mel túlfűtött élethe lyzetek fogal­mazód nak meg benne. Az anyag egy korszak lezárásá nak is tekinthető.

Vissza
Új produkció felvétele az adatbázisba.

Jelentkezem
Készítette: around.hu
2024. május 24.